Мисия на неправителствената организация

Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) бе създаден, за да съдейства за по-нататъшното развитие и утвърждаване на неформалното образование като сфера на активни политики и практики в глобален, регионален, национален и институционален контекст.  
 
В съответствие с чл. 72 (1) на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и съгласно чл. 1 от Правилника за учебно-научните лаборатории Центърът има статут на учебно-научна лаборатория към катедра „Социална работа”, която функционира като доброволно обединение на преподаватели, докторанти, студенти и администратори към Факултета по педагогика.

Цели на организацията

Центърът цели да интегрира изследователски, обучителни, методически, производствени, информационни и консултативни дейности и услуги чрез осъществяване на иновативни изследвания и практики, и предоставяне на експертна помощ при създаването на продукти, среди, ресурси, организации и мрежи за нуждите на неформалното образование.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info