ДЕЙНОСТИ

Обучения и услуги

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ 

 

За нуждите на вашите организации и специалисти Центърът ни може да предложи авторски програми за обучение, разработени от водещи специалисти с богат международен опит, които ще съобразят дизайна на обучение с вашите актуални квалификационни нужди.  

Преминалите курса на обучение ще получат сертификати на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

 

Сфери и теми на обучение:

- Обучение на обучители за неформалното образование

- Образование и обучение на възрастни (андрагогия)

- Драма методи в неформалното образование

- Проектно-базирани подходи и методи в обучението на деца и възрастни

- Мениджмънт на учебни групи и среди

- Анимация и образование

- Пренатално възпитание

- Гражданско образование

- Духовно-нравствено възпитание

- Алтернативни педагогически теории и практики

- Еволюция на майчинството: практика и консултиране

- Социална адаптация и дезадаптация

- Трансфер на кредити и мобилност в европейската образователна мрежа

- Европейски интеркултурен диалог чрез образование

- Съвременни образователни технологии

- Социално-педагогическа работа с надарени деца

- Медийни образователни програми

- Музейни образователни програми

- Училище за родители

- Фотография и педагогика

- Алтернативна комуникация с лица със слухови увреждания

- Разработване и управление на проекти в образованието

-  Валидиране на компетенции придобити по неформален път

-  Лицензиране и сертифициране на неформални образователни дейности и услуги

- Управление на организации за неформално образование

- Младежки дейности и неформално образование

- Предприемачество в образованието

- Социално-педагогическо проучване и оценяване на потребностите от обучение и квалификация 

- Дизайн, оценяване и контрол на качеството  на образователни програми и услуги  

- Дизайн и управление на електронно обучение 

- Методически изисквания към обучението на възрастни

- Дистанционно обучение за възрастни

- Професионално ориентиране и консултиране 

- Консултиране при подбор на персонала и кандидатстване за работа

- Диагностика и развитие на умения за учене

- Алтернативни практики за духовно развитие на личността

.

КОНСУЛТАТИВНИ И АНАЛИТИЧНИ УСЛУГИ

За нуждите на вашите организации Центърът може да ви предостави подкрепа при:

-  разработване на стратегическа визия за развитие на организацията;

-  разработване на инструментариум за вътрешно оценяване и мониторинг на дейностите в организацията;

-  проучване на целевите групи и публики, с които работите;

-  разработване на инварианти за дизайн на обучение;

-  осъществяване на обучение на работното място;

-  консултиране при подбор на персонала;

-  консултиране при работа в международна мрежа;

-  външно оценяване;

-  индивидуално образователно и професионално консултиране, и др.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info