НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Какво представлява неформалното образование?

 

Да се дефинира неформалното образование има поне два начина.

.

Първият го разглежда като всяка разновидност на подкрепено учене и обучение, което не води до получаването на формална образователна степен. Хората търсят тези алтернативни възможности за учене и развитие по различни причини. Едни, защото това е техният шанс да развият своя (свръх)потенциал от интереси или дарования, които не получават адекватна подкрепа от формалните образователни институции, тъй като надхвърлят техните стандарти. Други, защото неформалното образование им позволява да се справят с определени свои здравословни, личностни, когнитивни, социо-емоционални, образователни или социални дефицити, чието овладяване или/и преодоляване формалната образователна система не успява да управлява. Трети, защото благодарение на алтернативните пътища за учене и обучение повишават собствения си капацитет за справяне с реални или потенциални социални рискове в своя живот и среда.

.

Вторият разглежда неформалното образование като специфичен подход в и към образованието, при който се използват такива педагогически и социални методи и учебни дейности, които подхождат към учещия се (дете или взърастен) по алтернативен, нетрадиционен начин, основаващ се на по-директното му включване и ангажиране със собственото му учене и развитие. У нас училищата и университетите са формални образователни институции, но дори и те предлагат неформални дейности и използват неформални подходи.

.

Наред с формалното и неформално учене и образование все по-често се говори и за т.нар. аформално образование. Неговата същност е в автономното и само-управлявано учене и развитие, което се случва докато правим друга важни за нас неща – работим, играем, общуваме, четем и т.н. На практика формалното е исторически най-младото измерение на образованието, но и категорично най-популярното поне в нашия социален и културен контекст … доскоро. Животът обаче ни показа, че никое от тези три измерения на образованието не е загубило своето значение и поради това заслужава да бъде изследвано, поощрявано и доразвивано.

 Какви са практическите полета и кариери в сферата на неформалното образование?

 

  • грижа за най-малките

                   организатор  на почасова  домашна грижа за малки деца и ученици (0 -  12 г.)

                   координатор на детски занимални, кооперативи,  групи по интереси

                   социално-педагогическо консултиране

.

  • образователни услуги за ученици

                   обучител, треньор

                   обучител на работещи с ученически групи

                   организатор и координатор на частни образователни услуги

                   експерт, извънкласни и извънучилищни дейности

                   организатор на ваканционни и музейни образователни програми 
  • образователна анимация за деца и възрастни

                 организатор и координатор на  частни образователни услуги

                 експерт,  извънкласни и извънучилищни дейности

                 организатор  на  ваканционни и музейни образователни програми 
  • неформално учене и обучение в общности и семейства

                 специалист, образователни услуги в гражданския сектор
                 специалист, читалищни дейности
                 специалист,  социално възпитание и интеграция

  • домашно образование

              обучители на домашни учители

  • международно образователно сътрудничество 

              експерт, европейско образование  (политики и програми)

              експерт, сертифицирани международни програми
              експерт,  интеркултурен диалог чрез  образование

 

  • младежки дейности и образователна мобилност

             организатор, младежки дейности

             специалист,  доброволчески програми

             специалист, социално-педагогически дейности в младежките групи 

  • кооперативно и фирмено обучение

              експерт, обучение и квалификация

              специалист, образование и развитие

              организатор обучения 

  • продължаващо професионално образование и обучение

                 експерт, валидиране на компетенции придобити по неформален път

                 специалист, управление на личната кариера

                специалист, организация на курсове за  продължаващо професионално образование

.

  • образование на възрастни

                организатор на обучителни курсове за възрастни

                специалист, обучение и развитие

                организатор обучения

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info