УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА "НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ"

 


            Бакалавърската програма по Неформално образование съществува към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски" от 2008 г. В нейните две форми на обучение – редовно и задочно, към момента се обучават около 120 студенти.

            За програмата могат да кандидатстват всички лица, притежаващи валидна диплома за средно образование, придобито в българско средно учебно заведение или с приравнен на нея документ за завършено средно образование в чужбина.

            Приемът в специалността става въз основа на резултатите от приемен изпит по една от следните дисциплини: български език и литература, история, чужд език или география.

            Типичният студент от специалност „Неформално образование" е предприемчивият млад човек, който има желание да развие собствена инициатива за нетрадиционно учене или обучение в практическа сфера, в която вече има траен интерес и компетентност – изкуства, технологии, спорт, социални умения, занаяти, анимация и др. Свое място в специалността успешно намират и тези, които обичат да работят с хора – деца, младежи и възрастни, за да ги подкрепят в най-трудните житейски моменти и избори.

                Завършилите от първия випуск през 2012 г. са реализирани на 100%, като една част продължават своето образование в различни магистърски програми, а останалите работят като специалисти по обучение и развитие, квалификационни дейности и обучителни програми, специалисти по управление на проекти, и др.

 

 

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В СПЕЦИАЛНОСТТА?

 

  • Модул БАЗИСНА ПОДГОТОВКА (1-ва - 2-ра година) - включва дисциплини от областта на философията, психологията, социологията, икономиката, педагогиката, андрагогията (теория на образование на възрастните), ИКТ, образователното законодателство и управление.

  • Модули СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПОДГОТОВКА (2-ра - 4-та година) - включва приложни дисциплини, свързани с 4 специфични практически области: неформално обучение и образование за деца и юноши, образование за възрастни, организация на неформални образователни услуги и дейности, консултиране и посредничество в неформалното образование.

  • Модул ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (1-ва - 4-та година) - съчетава форми на текуща семестриална и лятна практика с дългосрочната работа на реално работно място (преддипломна  практика). 

  • Модул ФАКУЛТАТИВНА ПОДГОТОВКА (1-ва - 4-та година) - включва водещи университетски курсове в областта на социалните и хуманитарни науки, предлагани в други сродни професионални направления (педагогика, социална работа): трудово и семейно право, икономика, етика, естетика, обща социология и социология на труда, социална медицина, демография и др.

-Нашите випускници и техните лични истории

 

 

Цвета Димчева, специалист „Обучение и развитие"-  „Агенда" ООД, гр. Варна

     „През 2012г. завърших с първия випуск на специалност „Неформално образование".  Още преди дипломирането си започнах платен стаж в „Агенда" ООД гр. Варна, а след това започнах работа там като специалист „Обучение и развитие". Знанията, уменията и навиците, които придобих и развих по време на обучението си в университета се превърнаха в стабилна основа за по-нататъшния ми напредък в областта. В момента се занимавам с разработване и управление на образователни проекти. Подготвям се и за изпит за получаване на международно признат сертификат за проектен мениджмънт (IPMA - Certified Project Management Associate), който ще ми даде възможност за професионално ми развитие в желаната от мен посока – управление на проекти."

-

  Елена Димитрова, учи в две магистратури: „Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование" и „Детско-юношеска и училищна психология"

„Част съм от първия випуск на Софийски университет „Св. Климент Охридски", завършил специалност „Неформално образование" през 2012 г. След дипломирането си получих няколко предложения за работа по специалността, но отказах, тъй като за мен в момента приоритет е образованието ми. Продължавам обучението си в 2 магистърски програми. Същевременно работя като доброволец в две неправителствени организации, където мога да прилагам наученото в специалността – управление на проекти, учене през целия живот, организиране на обучения, младежки дейности."

-

Гергана Сотирова, магистър „Съвременни образователни технологии", Факултет по педагогика, СУ.

Бях от първия випуск завършили Неформално образование в СУ. Записах тази специалност, знаейки много малко за нея и все пак приех предизвикателството с голям интерес. Сега като завършила се чувствам изключително доволна както от наученото, така и от преподавателския екип. Голямото ми желание е да работя с деца. Именно поради тази причина в момента съм в магистърската програма „Съвременни образователни технологии", която ще ми даде и педагогическа правоспособност. Според мен тези две специалности се допълват перфектно.

Славина Александрова, магистърска програма „Детска-юношеска и училищна психология", Су „Св. Охридски"

 

 „Казвам се Славина Александрова и имах честта и удоволствието да бъда част от първия випуск на специалност „Неформално образование".  Това бе нова опитност за мен, тъй като през 2008 година специалността не бе толкова позната. Вслушах се във вътрешния си глас и не съжалявам, че я завърших, тъй като обучението бе изключително интересно, водено от прекрасни и ерудирани преподаватели, а знанията, които придобих, ми дадоха вътрешна удовлетвореност и самочувствие, че съм подготвена да бъда добър специалист в широката сфера на неформално образование.  В момента продължавам обучението си в Софийския университет, изучавайки магистратура по „Детско-юношеска и училищна психология".

Марина Тодорова, младши експерт,  РИО-София

„ Завърших „Неформално образование"  през 2012 г.  Изборът ми на точно тази специалност беше едно от най-добрите решения, които съм взимала. Винаги съм знаела, че искам да се занимавам с обучение  на деца и се радвам, че не записах специалност, която се ограничава само до това, защото „Неформалното образование" ми даде една друга перспектива за възможностите, които имам за развитие, свободата да открия себе си,  мечтаната си работа и начините да достигна до нея. Специалността ми позволи не само да видя теорията, но да се докосна до практиката и да усетя разликата между двете. В момента съм младши експерт в РИО – София-град в отдел „Инспектиране и организационно - методическа дейност", където работя по проекти свързани с неформалното образование в училищата като програми „Успех", „Нели" и др.  и се подготвям за магистратура.

Петя Брашникова, експерт Професионално обучение, Център за професионално обучение към Дружество „Знание"

„Казвам се Петя Брашникова и също съм част от випускниците на специалност „Неформално образование", завършили през 2012г. Когато ме приеха в специалността, бях малко объркана, защото не знаех доколко това, което уча, ще ми бъде полезно при по-нататъшната ми реализация. Постепенно открих, че обучението е толкова широкоспектърно, че човек трябва просто да реши, с какво точно иска да се занимава. По време на следването си научих много и това се превърна в солидна база за моето професионално развитие. След преддипломната ми практика в Дружество „Знание" веднага получих предложение за работа от Центъра за професионално обучение към дружеството, която приех с удоволствие. Вече почти година работя като експерт Професионално обучение и ежедневно прилагам наученото в университета.  Паралелно продължавам своето обучение в магистърска програма „Съвременни образователни технологии" към Факултета по педагогика.

 -

 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

 

Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование

 

 Срок на обучение:        2 семестъра (специалисти)             3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение:      задочна

Ръководител:                   проф. дпн Яна Мерджанова            

                                             тел.: 9308 509   e-mail: merdjanova@abv.bg

Условия за прием:         по документи и събеседване

Записване:                       м. август - септември, каб. 212, Ректорат,

                                             бул. Цар Освободител 15, 02/9308526

Магистърската програма има за цел да подготви специалисти в областта на кариерното образование и развитие за нуждите на разнообразната и непрекъснато развиваща се мрежа от институции за неформално образование в тясно партниране със системата за формално образование и пазара на труда.  Подготовката в магистърската програма осигурява възможност за придобиване на международно валидирания сертификат за кариерен консултант GCDF в партньорство с лицензираната за България Фондация „Бизнеса за образованието".

Професионални позиции и институции за реализация на завършилите програмата: ръководители и управители на кариерни центрове; експерти по кариерно образование; обучаващи по кариерно образование; кариерни консултанти и специалисти по обучение и кариерно развитие на персонала (за придобилите валидирания международен сертификат); посредници на услуги за кариерно образование; сътрудници-консултанти в Центрове за работа с деца; Специализирани центрове и институции за работа със специфичен контингент потребители; Кариерни центрове; Професионално-информационни центрове; Консултантски центрове и институции; Неправителствени организации; Центрове за професионално обучение и квалификация; Държавни институции в образователния сектор; Научно-изследователски центрове и сектори.

 

 Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование

 

Срок на обучение:        2 семестъра (специалисти)                3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение:    задочна

Ръководител:                  проф. д-р Силвия Николаева            

                                             тел.: 9308 464           e-mail: silvianikolaevabg@abv.bg

Условия за прием:       по документи и събеседване

Записване:                      м. август - септември,  каб. 212, Ректорат,

                                           бул. Цар Освободител 15, тел. 02/9308526

Магистърската програма цели да подготви висшите мениджъри / ръководители и водещи специалисти в бурно развиващия се сектор на  неформалното образование в България, , които да се реализират успешно в условията на високотехнологични и иновационно ориентирани образователни организации и услуги.

Обучението е ориентирано към изискванията за 7-мо ниво на Европейската квалификационна рамка, като осигурява овладяване на следните основни групи общи професионални компетенции: управленска, аналитична, дизайнерска, информационна, консултативно-оценителска, лицензионна, сертификационна, проектна и технологична.

Ръководителите в неформалното образование са лица, които са подготвени да управляват от свое име или от името на собствениците (учредителите) организации, малки и средни предприятия в сферата на неформалното образование и хибридните му практики с развлекателни, културни или спортни дейности, които от свое име или от името на собственика (учредителя) планират, ръководят и координират дейностите на предприятието / организацията. 

Право да кандидатстват и се обучават по програмата имат всички притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от всички професионални направления. 

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info